วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
333 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
โทรศัพท์ : 042-465789 โทรสาร : 042-465788 www.asean-tech.ac.th